Specifično izdelana tesnilna masa je proizvedena za uporabo v različnih avtomobilskih aplikacijah. Razvita je v skladu z zahtevami General Motors-a in ne škoduje katalizatorskemu sistemu in kisikovim senzorjem.
• Odporna na večino kemikalij, na vsa olja in zavorne tekočine
• Potrjena s strani General Motors (kataloška številka GM9985443)
• Je večnamensko tesnilo, ki nadomesti mnogo običajnih tesnil
• Primerna za nadomeščanje električne izolacije
• Temperaturna odpornost od -55°C do +280°C
• Odpornost na pritisk: 15,2 kgf/cm2

Pozor
Vsebuje: metilsilanetriil triacetat; Etiltriacetoksisilan
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.  Samo za poklicno in industrijsko uporabo.