Spray Blue Grease – Modra mast v spreju

Spray Blue Grease - Modra mast v spreju
Temperaturno in vodo odporna večnamenska mast vsebuje sestavine, ki preprečujejo nastanek rje in korozije.
• Temperaturna odpornost od -32°C do + 176°C
• Zelo odporna na kisline, lužine, čistilna sredstva in slano vodo
• Uporabna za naprave in mehanizme, ki so izpostavljeni čiščenju pod pritiskom

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje reakcijski produkt bis (4-metilpentan-2-il) ditiofosforjeve kisline s fosforjevim oksidom, propilen oksid in amini, C12-14-alkil (razvejan). Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.