Večnamensko prozorno mazivo, ki ne pušča madežev. Prepoji zarjavele dele, prežene vlago in ščiti proti rji in obrabi. Uporablja se lahko na različnih vrstah površine, kot je kovina, plastika, guma, les, itd.
  • Podaljša življenjsko dobo kovin
  • Ščiti videz kroma
  • Neškodljiv za večino barv, plastiko in gumo
  • Ne vsebuje silikonov
  • Varen za okolje in uporabnika
Nevarno

Vsebuje: Ogljikovodik, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%)

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H372 Škoduje preko osrednjega živčnega sistema pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.