Hitro, učinkovito in enostavno čistilo za steklo na osnovi aerosola. Odstranjuje olje, cigaretni dim, ostanke insektov in drugo umazanijo in za seboj pušča čisto površino brez prog. S stekla in barvanih površin hitro odstrani maščobo in nikotin. Ne vsebuje silikona, zato je primeren za uporabo v ličarskih delavnicah. Pušča svež vonj.
  • Enostavna in ekonomična uporaba
  • Topi maščobo
  • Površine so popolnoma čiste
  • Na steklu ne pušča prog ali madežev
Nevarno
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanje. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje oranžni terpeni. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.