Silikonski sprej za uporabo v živilski industriji je nekorozivna formula proizvedena iz kvalitetnih silikonskih olj. Idealna za uporabo na številnih področjih in opremi, kot je guma, plastika, orodja, ključavnice.
  • Vodoodporno
  • Temperaturna odpornost od -40°C do +200°C
  • Certifikat NSF H1
Nevarno
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.