Večnamensko razpršilo, ki preprečuje in odstranjuje korozijo, podmazuje, odstranjuje katran, deluje kot čistilno sredstvo, ščiti površino pred vlago, itd.

  • En izdelek za številne aplikacije
  • Prozorne barve, ne vsebuje silikona, ortofosforne kisline in kloriranih topil
  • Temelji na rastlinskih naravnih estrih, prijazen uporabniku
  • Certifikat NSF H1
Pozor
Vsebuje: Ogljikovodiki, C13 C16, n-alkanih, isoalkanes, ciklični, < 0,03 % aromatov
H223-H229 Vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.