Čistilo za talne površine KENT Floor Cleaner Machine je visoko koncentriran proizvod z vsebnostjo aktivnih substanc, za uporabo pri strojnem čiščenju intenzivno umazanih tal. Lahko se uporablja za čiščenje golih tal (npr. betonska tla, tla prekrita z epoksi premaz) in ploščic. Čistilo KENT Floor Cleaner za strojno čiščenje ponuja učinkovito strojno čiščenje z malo penjenja. Uporabno pri skoraj vseh čistilnih strojih (npr. stroji za mokro čiščenje tal, kombinirani čistilni stroji, pometalni stroji, vakumski pometalni stroji, itd.).
  • Razmasti trdovratno umazanijo
  • Večnamenska uporaba
  • Visoka moč čiščenja
  • Čistilo se skoraj ne peni – uporabno za profesionalno uporabo, pri strojnem čiščenju
  • Visoko koncentrirano
  • Brez vsebnosti NTA – varno za uporabo
  • Ne vsebuje silikonov, varno za uporabo v delavnicah

Tehnični list
 

Varnostni list

 

 

Nevarno
Vsebuje: 2-Aminoetanol; Kalijev hidroksid
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P260 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.