Čistilo za tla Kent Floor Cleaner omogoča temeljito čiščenje intenzivno umazanih tla delavnice. Olja, masti, saje, vosek in mnogi drugi mastni in trdovratni ostanki bodo odstranjeni. Površine pa bodo zopet dobile čist in sijoč videz.Kot koncentrat omogoča ekonomično uporabo.

 

  • Raztaplja trdovratno umazanijo
  • Večnamenska uporaba
  • Visoko koncentrirano
  • Visoka moč čiščenja
  • Ne vsebuje silikonov, varno za uporabo v delavnicah

Tehnični list

Varnostni list

Video


Nevarno 
Vsebuje: alkohol etoksilat C9-11; kvarterni koko alkil amin etoksilat metil klorid
H318 Povzroča hude poškodbe oči. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P402+P404 Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.