Pasta za tesnjenje izpušnih sistemov je enokomponenten sistem, ki se posuši na vročini in zraku na osnovi modificiranega silikatnega lepila. Primerna za montažo različnih komponent izpušnih sistemov – za popolno zatesnitev.
  • Varna za uporabo – ne vsebuje azbesta
  • Širok razpon delovne temperature od -50°C do 1500°C
  • Na voljo v embalaži pod pritiskom – brez izgube ali onesnaženja
  • Lepi kovino, opeko in beton
  • Čas strjevanja: 5 minut (205°C/ 50%RH) – hitra ponovna sestavitev komponent
  • Mogoče jo je barvati
Pozor
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.