Napredna tehnologija za čiščenje motorjev, menjalnikov in diferencialov. Čistilo uporabimo pred menjavo olja, saj vsebuje mazivo za ekstremne pritiske ležajev in s tem omogoča največjo možno zaščito mehanskih delov med čiščenjem.
  • Vsebuje mazivo za ekstremne pritiske ležajev
  • Zaščiti mehanske dele med čiščenjem
  • Uporabno tako za bencinske, kot za dizelske motorje
  • Kompatibilno z vsemi motornimi olji
Nevarno
Vsebuje: destilati (zemeljsko olje), obdelana z vodikom
H319 Povzroča hudo draženje oči. P304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za obraz. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.