KENT Drain Cleaner je zelo učinkovito in hitro delujoče čistilo odtokov. Čistilo je posebej razvito za odstranjevanje dlak in drugih organskih ostankov, kot so hrana, maščobe ali milo iz sifonov, cevi in kanalizacije, ne da bi poškodovalo tesnila in cevi. Čistilo odtokov Drain Cleaner prodre tudi v globok zamašek in odstrani ostanke v nekaj minutah. Ta izdelek se lahko uporablja tudi preventivno, da ohranja nemoteno delovanje in tako prihrani morebitne visoke stroške
  • Ne poškoduje tesnil in cevi
  • Brez nevarnih plinov
  • Odstranjuje trdovratne obloge
  • Odstrani globoke zamašitve in tako prihrani stroške popravila
  • Lahko se uporablja kot preventivni ukrep saj preprečuje zamašitve
Tehnični list

Nevarno
Vsebuje: kalijev hidroksid
H290 Lahko je jedko za kovine. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.