DPF čistilo je specialno razvita dvojna formula čistila, ki jo vlijemo v dieselski rezervoar. To sredstvo opravi regeneracijo – čiščenje DPF filtra, obenem pa očisti sistem za dovod goriva.
  • Omogoča regeneracijo DPF filtra hitreje in pri nižji temperaturi
  • Vsebuje dodatke za čiščenje sistema za gorivo
  • Pomaga zmanjšati emisije izpušnih plinov
  • Primeren za vse tipe dizelskih motorjev in izboljšuje delovanje in ekonomičnost motorja
  • Primeren za reševanje problema blokiranja DPF filtra pri vozilih, ki opravljajo kratke relacije
Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzivati bruhanja. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.