Dodatek k dizelskemu gorivu Diesel One Shot 2 je posebno in učinkovito, hitro delujoče čistilo za dizelske motorje, za dopolnitev dolgoročnega čiščenja goriva z dodatkom za gorivo Fuel Guard 2.

  • Zmanjšuje škodljivost izpuhov
  • Povrne cilindrično kompresijo
  • Omogoča zmanjšano porabo goriva
  • Razprši vodo in omogoča pretok po sistemu
  • Izboljša učinkovitost motorja ter podaljša življenjsko dobo motorja

Tehnični list

Varnostni list

Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov; ogljikovodiki, C10-C13, aromatov, <1% naftalen
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzivati bruhanja. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.