Diesel Anti-Wax je večnamenski dodatek za preventivo in čiščenje biodizelskih in dizelskih goriv.
  • Idealen za čiščenje dizelskih rezervoarjev
  • Razpršuje in emulgira vodo in depozite
  • Čisti ventile in injektorje
  • Na voljo v pločevinki 1 liter ali 5 litrov
Nevarno
Vsebuje: Etoksilirani alkoholi C9-C11; Ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati Zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC št. 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC št. 220-239-6] (3:1); Kerozen (zemeljsko olje); Kerozen iz direktne destilacije (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov pridobljena z destilacijo surovega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C9 do C16 in z vreliščem od približno 150°C do 290°C.)
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 lahko povzroči alergijski odziv kože. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 pri zaužitju: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P312 PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za industrijsko in poklicno uporabo.