Mešanica čistila in voska, namenjena odstranjevanju oljnih in mastnih madežev ter umazanij z vozil.
  • Ekonomična, koncentrirana formula
  • Prijazen barvanim površinam, okolju in uporabniku
  • Čistilo in vosek v enem
Nevarno
Vsebuje: Natrijev dodecil benzensufonat
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.