Hitro sušeče, močno čistilo in razmastilo za čiščenje sklopk in zavornih delov. Pakirano v sodu 25 l. Potrebno količino preprosto prelijte v ustrezno embalažo z pumpico in uporabite na zavornih delih in sklopkah. Ekonomično pakiranje omogoča visoke prihranke.
  • Ne vsebuje klora
  • Površino dobro očisti, se hitro suši
  • Ekonomično pakiranje (v sodu 25 l)
Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <5% nheksana; reakcijska masa etilbenzena in ksilena, aceton
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P241 Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.