Aktivator, ki pospešuje sušenje anaerobnih lepil in tesnil.
  • Pospeši čas sušenja
  • Certifikat NSF K1

Aktivator Anaerobic Activator je posebej priporočljiv za pospešitev sušenja anaerobnih lepil, na aktivnih in pasivnih kovinah. Uporablja se lahko tudi za pospešitev sušenja v večjih veznih vrzelih, globljih razpokah in hladnih mestih. Anaerobic Activator ima dobre čistilne lastnosti, saj je proizveden na osnovi topil.

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksana; N,N-Dimetil-p-toluidin
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za industrijsko in poklicno uporabo.