Zmogljivo visokokakovostno razpršilo, ki čisti klimatsko napravo/prezračevalni sistem v vozilih in skrbi za svež čist zrak v celotni notranjosti avtomobila. Učinkovito deluje proti bakterijam in glivicam ter odpravlja neprijetne vonjave, ki se pojavljajo v sedežih in tepihih. Očisti celotni prezračevalni sistem in odstrani mikroorganizme.
  • Formula brez draženja –  varno za uporabo
  • Baktericid v skladu s standardom EN 1276
  • Fungocid v skladu s standardom EN 1650
  • Dezinficira, odišavi in osveži klimatske sisteme ohranja svež zrak v celotni notranjosti kabine

Tehnični list

Varnostni list

Nevarno
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Vsebuje (R)-p-menta-1,8-dien. Lahko povzroči alergijski odziv. Vsebuje biocidne proizvode: N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat