Sistem na osnovi vode za abrazivno čiščenje in pripravo površin v enem koraku.
  • 3-v-1 prihrani čas, trojno delovanje: zbrusi, očisti in popolnoma razmasti
  • Odličen videz – izboljša oprijemljivost premaza
  • Enostaven nanos – v kombinaciji z najlonskimi blaznicami deluje hitro in ves čas ohranja enakomeren učinek
  • Idealna za težko dostopna mesta kot so okvirji vrat in pragovi, kanali za odtekanje vode, ključavnice, ročaji itd.
  • Na vodni osnovi

Tehnični list

Varnostni list

 

Pozor
Vsebuje: Oranžni terpeni
H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU Z KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.