UV Multipurpose Dye je posebna formula za odkrivanje mesta puščanja v vodih goriva, motorjih, menjalnikih, diferencialih, servo volanih in hidravličnih sistemih (uporaba ni primerna za zavorne sisteme).
– Enostavna uporaba
– Hitro in preprosto čiščenje
– Zmanjša čas dela in stroške
– Hitro odkrivanje mesta puščanja

Tehnični list (ang)

Nevarno
Vsebuje: destilati (nafta), obdelani z vodikom, lahki naftenski
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.