UV Dye Cleaner je čistilo, ki je namenjeno odstranjevanju ostankov fluorescentnega barvila z mesta puščanja po sanaciji.

  • Se hitro očisti
  • Nanos s pršilko
  • Prihrani čas
  • Enostavno za uporabo

Pozor
Vsebuje: Dinatrijev metasilikat
H319 Povzroča hudo draženje oči. P264 Po uporabi temeljito umiti. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.