Posebno proizvedeno univerzalno PAG olje. Ustreza originalnim standardom za uporabo s plinoma R134a in R1234yf, pri jermenskih in električnih kompresorjih.

  • Kompatibilno s plinoma R134a in R1234yf
  • Se dobro meša z olji različnih viskoznosti (46/100/125/150) – en izdelek nadomesti štiri izdelke
  • Natančna odmera količine olja – preprosta uporaba z merilno skalo na kartuši
Pozor
Vsebuje: p-terc-butilfenil 1- (2,3-epoksi) propil eter
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.