A/C Stop Leak zaustavi mesto puščanja v sistemih s plinom R134a. Ne vsebuje škodljivih polimerov ter ne poškoduje ali zamaši klimatskega sistema in naprav.

  • Večnamenska uporaba – primerno za kompresorje na jermenski in električni pogon
  • Zaustavi puščanje – učinkovito na gumi, kovini, tesnilih in O-obročkih
  • Enostavna uporaba – izdelek za enkratno uporabo

Tehnični list

 

Varnostni list

Pozor
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.