A/C Stop Leak zaustavi mesto puščanja v sistemih s plinom R1234yf. Ne vsebuje škodljivih polimerov ter ne poškoduje ali zamaši klimatskega sistema in naprav.

  • Večnamenska uporaba – primerno za kompresorje na jermenski in električni pogon
  • Zaustavi puščanje – učinkovito na gumi, kovini, tesnilih in O-obročkih
  • Enostavna uporaba – izdelek za enkratno uporabo
Pozor
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.