2K Metal Epoxy Adhesive je kovinsko polnilo je proizvedeno za hitro popravilo poškodovanih kovinskih delov kot so odlitki, pipe, ventili in motorji.
  • Po sušenju se lahko vrta, žaga, brusi in obdeluje popolnoma enako kot kovino
  • Ne vsebuje topil ali drugih nevarnih sestavin
  • Ekonomična uporaba
  • Hitro in učinkovito
  • Odporno na večino kemikalij
  • Odlična odpornost na poškodbe in korozijo
2K Metal Epoxy Adhesive 50ml Part A – Komponenta A
Pozor
Vsebuje: Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P264 Po uporabi temeljito umiti. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.