Posebno razvit vosek v razpršilcu za aplikacije v notranjosti karoserije.
Voskov premaz se lahko uporablja na še tako nedostopnih mestih z uporabo specialnega podaljška.
Idealen za zaščito notranjosti vrat, škatlastih predelov, notranjosti pragov, prtljažnikov, vznožja izvrtin in za zaščito kovinskih plošč proti rji.
• Enostaven nanos in uporaba
• Hitro sušenje: 3 ure
• Odporen na vodo in sol
• Primeren za uporabo na sveže nanešenih barvanih površinah

Waxcoat, v razpršilu 500 ml


Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <5% n-heksana; ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani , ciklični, aromati (2-25%)
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P312 PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Waxcoat, v pločevinki 1 l


Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-25%)
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P322 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.
Varnostni list:
https://www.at-team.si/images/upload/VL/CWX%20-%2034488.pdf