MAST MOTOREX FETT 2000

MAST MOTOREX FETT 2000 0,85KG
Univerzalna mast NLGI 2

FETT 2000 se lahko uporablja na vseh ležajnih točkah, ki so izpostavljene vremenskim vplivom in udarnim obremenitvam, na primer v avtomobilih in tovornjakih ter industrijskih, gradbenih in kmetijskih strojih vseh vrst.

Izjave o nevarnosti:

H319 – Povroža hudo draženje oči.

 

Varnostne izjave:

P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.
P103  – Pred uporabo preberite etiko.
P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P264 – Po uporabi temeljito umiti.
P305+P351+P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če lahko to storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.