Zelo kvalitetno silikonsko mazivo, ki preprečuje škripanje in lepljenje. Uporablja se za končno mazanje zunanje in notranje plastike in gumijastih delov po čiščenju. Nanaša se lahko kot razpršilo ali z krpo.
• Ne pušča madežev
• Zelo fino pršeče razpršilo
• Dolgotrajna zaščita pred dežjem
• Ni lepljiv – ne privlači prahu in umazanije

Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, Pentan
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.
Varnostni list: